Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χο­ρηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ


Αρ. Φύλλου 497


28 Φεβρουαρίου 2012


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353
Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χο­ρηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4025/2011 «Ανα­συγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναρδιάθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες δια­τάξεις». (ΦΕΚ Α'228).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προ­ϋπολογισμό ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφα­λιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε:
Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και του Οίκου Ναύτου, χορηγούνται τα φάρμακα με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρ­μάκου ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, ως εξής:
Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες από:
1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες
2. Άποιο διαβήτη

3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλ-βιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγ­γενή καρδιοπάθεια
4. Συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, σκληροδερμία, δερματομυοσίτη, αγγειίτιδες, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγγυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα

5. Οστεοπόρωση και νόσο Paget
6. Μυασθένεια
7. Φυματίωση
8. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
9. Κληρονομικό αγγειοοίδημα
10.          Αδένωμα υπόφυσης
11.       Ελκώδη κολίτιδα, νόσο GROHN, σύνδρομο βραχέως
εντέρου
12.Κίρρωση του ήπατος
13.Συγγενή ιχθύαση
14.Νόσο του WILSON
15.Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από:
1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών
2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι
3. Ψυχώσεις
4. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις

5. Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικρο-δρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανο­κυτταρική αναιμία
6. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία - θρομβοπενική πορ­φύρα

7. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία
8. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)
9. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη)

10.Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο)
11.Αγγειοπάθεια BURGER
12.Άνοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot
13.Χρόνια ηπατίτιδα Β και C
14.Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση)
15.Γλυκογονίαση - γλυκογονίαση τύπου ΙΒ
16.Νόσο Gaucher
17.Έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση
18.Πνευμονική υπέρταση
19.Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4
20.       Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμο-
κάθαρση
21.    Νόσο Niemann-Pick τύπου C
22. Υπερφαινυλαλανιναιμία
23. Σκλήρυνση κατά πλάκας
Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστα-σής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, καθώς και οι παραπληγικοί και τε-τραπληγικοί.
Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι πάσχοντες από το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), για τα αντιρρετροϊκά φάρμακα.


8618


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) αναλαμβά­νει την υποχρέωση σύνταξης καταλόγου κατάταξης των φαρμάκων (δραστικές ουσίες με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες τους) ανά θεραπευτική κατηγο­ρία, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης «ανατομικής, θεραπευτικής κατηγοριοποίησης ATC» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμα­κο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής και ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και κοινοποι­είται στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότη­τας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) και στους ΦΚΑ, στους Φαρμακευτικούς Συλλό­γους και στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων. Η ευθύνη επικαιροποίησης του καταλόγου λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων φαρμάκων ανήκει από κοινού στον ΕΟΦ, στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α. και στους ΦΚΑ.
Ποσοστό συμμετοχής 10% καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, για όλα τα φάρμακα.
Δεν καταβάλλεται συμμετοχή, για φάρμακα που χορη­γούνται κατά την περίοδο κύησης και λοχείας, για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, για φάρμα­κα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού, για φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων καθώς και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολι­ασμού, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                    ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                    ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΓΕΝΟΣΗΜΑ

Γενόσημα: Τι γνωρίζουμε για την νέα εποχή φαρμάκων;
  • Ποιά φάρμακα θα εξαφανιστούν από την ελληνική αγορά.
  • "Κλείδωσε" η λίστα με αντιβιώσεις και φάρμακα για τη γαστροπροστασία, αντιισταμινικά και αντιμυκητιασικά.

 
Σε νέα εποχή εισέρχεται πλέον ο κλάδος της υγείας, με την εισαγωγή, αλλά και τη χρήση γενοσήμων, με απώτερο στόχο τη δραστική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Παρά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει για το κατά πόσο τα φαρμακευτικά αντίγραφα είναι επιβλαβή για την υγεία μας ή όχι, η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει την άμεση εισαγωγή τους από χώρες, όπως Ινδία.

Ετσι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, δημοφιλή και οικονομικά φάρμακα θα εξοστρακίζονται από τα συνταγολόγια των ασφαλισμένων, ενώ θα συνταγογραφείται μόνο η δραστική ουσία και όχι η εμπορική ονομασία.

Άλλωστε και σε πρόσφατη έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό γιατρών δηλώνει υπέρ της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας "Τα Νέα", οι δέκα πρώτες δραστικές ουσίες έχουν κλειδώσει από την αρμόδια επιτροπή υπό τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Γιάννη Τούντα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται διαδεδομένες αντιβιώσεις, φάρμακα για τη γαστροπροστασία, αντιισταμινικά και αντιμυκητιασικά.

Για παράδειγμα, το φάρμακο για το στομάχι με την εμπορική ονομασία Losec περιέχει τη δραστική ουσία ομεπραζόλη. Μέσα στο επόμενο διάστημα οι γιατροί, αντί να γράφουν την ονομασία του φαρμάκου, θα γράφουν μόνο τη δραστική ουσία και ο φαρμακοποιός θα οφείλει να δώσει στον ασφαλισμένο ένα ουσιωδώς όμοιο φάρμακο (γενόσημο).

Να σημειωθεί ότι στη Γερμανία μόλις το 20% των συνταγολογιών αφορά πρωτότυπα φάρμακα. Το ποσοστό αυτό καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των χρονίως πασχόντων και βαριά ασθενών, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες νοσηρότητας.

Σε ποια φάρμακα θα πούμε "αντίο":


* Ομεπραζόλη (π.χ. Losec)
* Κλαριθρομυκίνη (Klaricid)
* Φλουκοναζόλη (Fungustatin)
* Κεφουροξίμη (Zinadol)
* Λανσοπραζόλη (Laprazol)
* Κεφπροζίλη (Procef)
* Αζιθρομυκίνη (Zithromax)
* Κετιριζίνη (Zyrtec)
* Σιπροφλοξασίνη (Ciproxin)
* Μελοξικάμη (Movatec)

LOSEC :μειώνει την ποσότητα του οξέος που παράγεται από το στομάχι.

KLARICID :αντιβιοτικό για τη θεραπεία λοιμώξεων από μικρόβια ευαίσθητα στην κλαριθρομυκίνη.

FUNGUSTATIN :αντιμυκητιασικό φάρμακο και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από μύκητες.

ZINADOL :από του στόματος προφάρμακο της βακτηριοκτόνου κεφαλοσπορίνης κεφουροξίμης. Πρόκειται για αντιβιοτικό το οποίο ανήκει στην ομάδα των ημισυνθετικών κεφαλοσπορινών 2ης γενιάς, είναι ανθεκτικό στις περισσότερες β-λακταμάσες και δραστικό σε μεγάλο αριθμό Gram-θετικών και Gram-αρνητικών μικροβίων.

Η δραστική ουσία του
LAPRAZOL FASTAB είναι η λανσοπραζόλη, η οποία είναι αναστολέας της αντλίας πρωτονίων. Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων μειώνουν την ποσότητα του οξέος που παράγει το στομάχι μας.

PROCEF :ημισυνθετικό αντιβιοτικό ευρέος φάσματος που χορηγείται από το στόμα και ανήκει στην ομάδα των κεφαλοσπορινών β' γενεάς.

ZITHROMAX περιέχει αζιθρομυκίνη, ένα αντιβιοτικό φάρμακο. Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων από μικρόβια.

CIPROXIN περιέχει ciprofloxacin, μια δραστική ουσία που ανήκει στις κινολόνες, μια κατηγορία αντιβιοτικών, που είναι κατάλληλη για τη θεραπεία των λοιμώξεων.

Η περιεχόμενη στο
MOVATEC δραστική ουσία, μελοξικάμη, ανήκει στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα της ομάδας των οξικαμών, που έχουν και αντιπυρετική δράση. Δρα αναστέλλοντας την δημιουργία στον οργανισμό των προσταγλανδινών, που θεωρούνται ως ουσίες, που προκαλούν στην περιοχή της βλάβης τα συμπτώματα της φλεγμονής.
Γενόσημα φάρμακα: όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε :Ποιά είναι όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε για τα γενόσημα φάρμακα αφού από τη 1η Απριλίου αλλάζει η συνταγογράφηση φαρμάκων στην Ελλάδα;

Στόχος του υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης που γίνεται υπό την επίβλεψη των δανειστών μας, είναι ο υπερδιπλασιασμός της χρήσης με γενόσημα φάρμακα στα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία: το ποσοστό από το 18% που είναι σήμερα πρέπει να φτάσει στο 50% την επόμενη διετία.

Δραστικές αναμένονται όμως οι αλλαγές και σε οικονομικό επίπεδο, αφού τα 3,2 δισ. ευρώ της φαρμακευτικής δαπάνης των ταμείων θα ξαναμοιραστούν με τον κλάδο των γενοσήμων να διεκδικεί πλέον πολύ μεγάλο κομμάτι από τη σχετική πίτα.


1. Τι είναι τα γενόσημα φάρμακα;

Όταν λήξει η πατέντα ενός πρωτότυπου φαρμάκου μπορεί να παρασκευαστεί ένα αντίγραφο. «Το αντίγραφο φάρμακο είναι το γενόσημο (generics) το οποίο έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ίδιο με ήδη εγκεκριμένο προϊόν (πρωτότυπο). Το γενόσημο φάρμακο περιέχει την ίδια δραστική ουσία με το πρωτότυπο και σε ίδια ποσότητα» εξηγεί ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), κ. Γιάννης Τούντας.


2. Πόσα γενόσημα φάρμακα κυκλοφορούν στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, στην Ελλάδα κυκλοφορούν περί τα 3.000 γενόσημα φάρμακα σε σύνολο 7.300 φαρμάκων. Δηλαδή, σχεδόν ένα στα δύο φάρμακα είναι γενόσημο. Για κάθε ένα πρωτότυπο που λήγει η πατέντα του, διατίθενται στην αγορά από… ένα μέχρι εκατοντάδες γενόσημα. Δημοφιλές φάρμακο για την προστασία του γαστρεντερικού συστήματος, που βασίζεται στη δραστική ουσία ομεπραζόλη έχει σήμερα 105 αντίγραφα. Ομοίως, ευπώλητο φάρμακο για τη χοληστερόλη, από τον περασμένο Μάρτιο που έληξε η πατέντα του, έχει 24 αντίγραφα.


3. Ποιοι παράγουν γενόσημα φάρμακα;

Τα γενόσημα φάρμακα παγκοσμίως παράγονται από όλες οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες που παράγουν πρωτότυπα καθώς και φαρμακευτικές εταιρίες με αποκλειστικό αντικείμενο τα αντίγραφα φάρμακα.

Πρόκειται για μία αγορά ταχύτατα αναπτυσσόμενη –μόνο στην Ευρώπη ο τζίρος τους θα φτάσει τα 80 δισ ευρώ το 2015. Σύμφωνα με τον καθηγητή Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), κ. Νίκο Μανιαδάκη, η χρήση των γενοσήμων είναι αναγκαία «διότι μόνο έτσι θα εξοικονομηθούν πόροι από τη φαρμακευτική δαπάνη οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα συστήματα υγείας για την έρευνα και την εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών».

Αυτό ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακαποθηκών Ελλάδας κ. Ανδρέα Γαλανόπουλο, προϋποθέτει ότι θα σπάσει το «καρτέλ» τιμών των γενοσήμων. «Στην Ολλανδία, τη Γαλλία, την Αυστρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με την κυκλοφορία και τον όγκο των πωλήσεων.

Στην Ελλάδα όλα τα αντίγραφα, π.χ. ομεπραζόλης μέχρι σήμερα έχουν την ίδια τιμή είτε παρασκευάζονται στη χώρα είτε έρχονται από το Ισραήλ και την Ινδία» επισημαίνει ο κ. Γαλανόπουλος.


4. Στην Ελλάδα παράγονται γενόσημα φάρμακα;

Στην παραγωγή γενοσήμων στηρίζεται η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Σύμφωνα με τον κ. Μάρκο Ολλανδέζο, γενικό διευθυντή της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες εξάγουν σε 60 χώρες.

Πρόκειται για κλάδο με θετική προοπτική καθώς το μικρό μερίδιο αγοράς τους (περίπου 18%) επιβάλλεται μέσω του μνημονίου να φτάσει στο 30% μέχρι το τέλος του έτους και στο 50% το 2013. Ο στόχος αυτός, πάντως, κατά τον κ. Ολλανδέζο, κινδυνεύει να παραμείνει μόνον επί… χάρτου διότι προσκρούει στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα. «Δεν μπορούμε να είμαστε οι φθηνότεροι συγκρινόμενοι με τους μεγαλοεισαγωγείς που έχουν τη δυνατότητα, χωρίς καμία επένδυση στη χώρα και χωρίς θέσεις εργασίας, να διακινούν και να εισάγουν προϊόντα από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής» αναφέρει ο κ. Ολλανδέζος.


5. Ποιός ελέγχει τα γενόσημα φάρμακα;

Όλα, γενόσημα φάρμακα ή και πρωτότυπα, λαμβάνουν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ή από τις εθνικές υπηρεσίες φαρμάκων (ΕΟΦ) προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γενόσημα και πρωτότυπα υποβάλλονται επίσης σε «μετεγκριτικό έλεγχο» ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Ο ΕΟΦ πχ ελέγχει με τον τρόπο αυτό 56 φαρμακευτικά εργοστάσια και 150 φαρμακαποθήκες στην χώρα μας.


6. Τι αλλάζει τώρα στη συνταγογράφηση;

Από 1ης Απριλίου οι ιατρικές συνταγές από τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα αναγράφουν την εμπορική ονομασία όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά θα αναγράφουν τη δραστική ουσία του χορηγούμενου φαρμάκου, πχ θα αναγράφουν κλοπιδογρέλη, ατορβαστατίνη, κλαρυθρομυκίνη, σομεπραζόλη κοκ. Για την προώθηση του μέτρου προβλέπονται κίνητρα για γιατρούς και ασθενείς.


7. Γιατί οι γιατροί αντιδρούν στα νέα μέτρα;

Οι ιατρικοί σύλλογοι δεν αντιδρούν γενικώς στη χρήση γενοσήμων, απορρίπτουν τα άγνωστα και ανώνυμα γενόσημα φάρμακα. «Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στηρίζει τα ασφαλή και επώνυμα γενόσημα, ιδιαίτερα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά καταδικάζει την επικείμενη αθρόα εισβολή άγνωστων φαρμάκων αμφιβόλου ποιότητας από την Ινδία και την Κίνα» λέει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Γιώργος Πατούλης.

Επίσης, ενστάσεις διατυπώνει σε ό,τι αφορά το θέμα της ευθύνης για την αγωγή του ασθενή. «Η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής αποτελεί τον πυλώνα της θεραπείας και είναι ευθύνη, επιστημονικά και δεοντολογικά, μόνο του γιατρού. Αν ο ασθενής δε γίνει καλά από το χορηγούμενο φάρμακο που θα λάβει, ποιος θα φέρει την ευθύνη;….» διερωτάται.


8. Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός θα δίνει τελικά το φάρμακο;

Η απόφαση του υπουργού Υγείας αναφέρει ότι «…οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν το κατάλληλο φάρμακο, συμμορφούμενοι τόσο με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα όσο και με την αντιστοίχηση δραστικής κατά θεραπευτική επιλογή…».

Οι φαρμακοποιοί και οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να αλλάξουν το φάρμακο της συνταγής με σκεύασμα που περιέχει άλλη δραστική ουσία ή άλλον συνδυασμό δραστικών ουσιών. Οι φαρμακοποιοί ωστόσο θα έχουν τώρα τον τελευταίο λόγο: ορίζουν το σκεύασμα που θα λάβει ο ασθενής επιλέγοντας ανάμεσα στα 5 φθηνότερα.


9. Τα γενόσημα φάρμακα είναι μονόδρομος για τους Έλληνες;

Όχι. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέγουν ποιο φάρμακο, πρωτότυπο ή γενόσημο, θα προμηθευτούν. Ωστόσο, εάν επιθυμούν το πρωτότυπο, που συνήθως θα είναι και το ακριβότερο σκεύασμα, τότε θα καλούνται να πληρώνουν τη διαφορά. «Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει ακριβότερο φάρμακο όμοιας δραστικής ουσίας το ταμείο αποζημιώνει την τιμή του φθηνότερου και αυτός πληρώνει τη διαφορά», αναφέρεται στο άρθρο 21.ΠΗΓΗ:
fimes.gr-news247.gr-galinos.gr-tanea.gr