Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 80000/45219/1864
Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α’115)
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθ-
μίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του με το άρθρο 28 του ν. 4038/2012
(Α’14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμο-
γή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα-
τηγικής 2012-2015» και με το άρθρο 4 του ν. 4331/2015
(Α’69) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με
Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέ-
μηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά
ζητήματα και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την
παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνι-
κή και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων
της και άλλες διατάξεις».